Image result for ‫عکس های کره ای‬‎

 در زبان های کره ای حروف های الفبایی وجود دارد که دو صدا و یا در شرایطی سه صدا دارند یا مصوت هایی که صداهای ترکیبی دارند اما برای این که یک واژه ی خارجی وارد این زبان شود از کدام حروف ها باید بهره ببرد؟ زبان هایی چون فارسی که حروف های بیشتری دارند که در کره ای آوایی برای ان وجود ندارد چه باید کرد؟

 در این قسمت شمارا را با نکاتی جالبی اشنا خواهم کرد . این نکات هارا  پس مدت ها و با توجه به کلمات دخیلی که از زبان های دیگر  وارد کره ای شده و ...  متوجه شدم. امیدوارم به تمام سوال های شما پاسخ قطعی دهد.  با سپاس  " استاد کوچولو"

این حرف برای کلماتی که دارای حرف" ب" هستند مناسب است. کلماتی که از زبان بیگانه که داری  حرف " و" بودند چون انگلیسی وارد کره ای شدند با این حرف نوشته شدند( همانطور می دانید  " و" و "ّب"  قابل جابه جایی با یک دیگرند  مثلا در فارسی ورزش همان بزرش که در زبان قدیمی تر بوده , است.) اما پیشنهاد می شود شما از این حرف تنها جای حرف " ب"  استفاده کنید!

ㅈ 

این حرف را تنهای جای حرف " ج" بکارببرید. کره ها "ژ" و "ز"  ندارند. و نمی توانند چنین حروف هارا درست تلفظ کنند در چنین شرایطی آنها از همین حرف جای ز یا ژ استفاده می کنند. ( برای مثال عرب ها گ ندارند و نرگس را نرجس می گویند)

این حرف را تنها برای  "د"  بکارببرید.

این حرف همان " م"  است.

این حرف همان " ن" است.

این حرف را می توانید جای همان "نگ"  یا بی صدا" همزه یا عین در فارسی"  استفاده کنید.

این حرف را جای "ل" یا "ر"  طبق شرایطی که یاد گرفتید استفاده کنید. ددر کره ای اکثر کلماتی که از چینی یا انگلیسی وارد شدندکه داری حرف ل بودند با حذف ل همراه بودند.

این حرف را جای " هـ " یا "ح"  بکارببرید کره  ها به طور کلی " خ" را نمیتوانند تلفظ کنند و آن را " ک"  تلفظ می کنند . آنها از کلماتی که از زبان دیگر وارد می شود و صدای خ میدهد از این حروف استفاده می کنند برای مثال خراسان را 호라산 می گویند.

این حرف را جای "ق" یا "غ"  استفاده کنید = q در انگلیسی

این حرف را جای "ک " یا " گ "  استفاده کنید

این حرف را جای " ت"  استفاده کنید

را جای چ  استفاده کنید.

را جای " پ " استفاده کنید. کره های ف ندارند و از این حروف جای ف استفاده می کنند مثال 소파 sopaa در کره ای به معنای "مبل" است و از sofa ی انگلیسی گرفته شده..

 این حرف را هم جای "ُس" یا " ش " استفاده کنید. 


مصوت ها:

ㅏ جای " آ" یا  "ا " a

ㅣ جای  "ای"

ㅗ را جای  " اوی کوتاه" و ㅜ را جای " او "  بکارببرید

ㅔ را جای " ای کوتاه یا e "

ㅑ/ㅛ/ㅠ تنها به شکل 유/야/요 به کارببرید

ㅡ را جای حرف های ساکن یا حرف هایی که در کره ای در هجا قرار نمی گیرند استفاده کنید.

بهتراست ㅅ را همراه ㅏ /ㅣ/ㅗ /ㅔ / ㅡ بکارببرید چون این دسته صدا های ساده هستند . اما گاهی برخی می گویند اما چگونه تمایز " ش"  و "س " را تشخیص دهیم؟ چون میدانید این حرف با مصوت سادهه جز ㅣ صدای "س"  میدهد و  با بیشتر مصوت های ترکیبی صدای "ش" و با برخی صدای "س" می دهد. تمایز میان ان ها سخت است!

در جواب باید گفت حق با شماست ولی کره ای ها به این مورد توجهی نمی کنند . بنابراین شما باید از قواعد آنها در ورود یک کلمه ی خارجی به زبان آن ها دقت کنید و کلمات خود را مانند انها تلفظ کنید.

اما برخی هم ترجیح میدهد 샤 را جای shaa/sha و 사 را جای  sa بکارببرند و به همین ترتیب

슈 shoo /쇼 sho

수 soo / 소 so

세 se / 셰 she

시 shi / 싀 si


اما چند نمونه :

باران 바란

تسلیم 타슬림

اسلام 이슬람

زاهد 자헤드

زیبا 지바

بیابان = بی + ا + بان= 비아반

یاری = 야리

لاله = 랄레

ژاله =잘레

بلال = 발랄

سار = 사르

عالم = 알렘 /알람

معلم = 모알렘

اریا = 아리아

سال = 살

خرج = 하르즈

خلیج = 할리즈

پروانه = 파르와네 یا 파르바네

فریاد = 파르야드

رنگ 란그 یا 랑

رنگی 랑이 یا 란기


پریا = 파리아

سکوت = 소구트

گرگ = 고르그

قربان = 코르반

غرور = 코루르

برق = 바르크

چراغ = 체라크

چراغی = 체라키

 ظلم = 졸므 یا 졺

پذیرایی = 파지리아이

زنجان = 잔잔

طویل = 타윌 یا 타빌

دریا 다르야

یوزپلنگ = 유즈팔란그/ 유즈팔랑

دیروز = 디루즈

پدیدار = 파디다르

فرنگ = 파란그/파랑

قاری= 카리

اما کلماتی که ش یا س دارند:

شب را 삽 بنویسید اما برخی ترجیح می دهند 샵 بنویسند

سیب را 십 بنویسید اما برخی ترجیح میدهند 싑 بنویسند.

شور  را 수르 بنویسید اما برخی ترجیح میدند 슈르 بنویسند.

سور را 수르 بنویسید.

شمال را소말 بنویسید اما برخی ترجیح میدهند 쇼말 بنویسند ( شمالی 쇼말리 )

شرق را 사르크 بنویسید اما برخی ترجیح می دهند 샤르크 بنویسند

شرمنده را 사르만데 بنویسید اما برخی ترجیح می دهند 샤르만데 بنویسند.

اشتباه  را 에스테바흐 بنویسید اما برخی ترجیح می دهند 에시테바흐 بنویسند.


موفق باشید
طبقه بندی: آموزش زبان کره ای، 

تاریخ : یکشنبه 22 بهمن 1396 | 07:01 ب.ظ | نویسنده : ami hal | نظرات

Image result for ‫عکس های خوانندگان کره ای‬‎

 

 choon'g' i중이

  Najoon'ge 나중에

 kkaaji 까지

  Nikgaa 니까

 아세요? Aaseyo

 아셨어요? Ashussuyo

  choomal 주말

  ijoomal이 주말

  chinaan joo 지난주

  Majeum 맞음

  chanjaan 잔잔

  su ool 서울

  Hangook mal 한국말

  Hangookmallo 한국말로

 Tanu 단어

  seub 습

  Takjaa 탁자

    Aaddoo /aatdoo아뚜

  Horaani 호란이

  sajaa 사자

  Paran saek파란색

  Ramadan 라마단

  yureum 여름

  ppalli 빨리

  Amaa아마

  ven jjogeuro왼쪽으로

 keu bban'g그 빵

일해? ireh

 hee naa 희나

 shaa mee샤믜

  vujitaa워지돠

 kwa/kaa과

 soe 쇄

 shwiu /shiu쉬어

 shib'ta쉽다

 soen'g /soi'ng 쇵

  mwoojik/moojik뮤직

 nwoojeu/ noojeu 뉴즈

얘기하셨니? yeh gi haashu' ni

 chulmeun yojaa 젊은 여자

 shin신
طبقه بندی: آموزش زبان کره ای، 

تاریخ : یکشنبه 22 بهمن 1396 | 06:58 ب.ظ | نویسنده : ami hal | نظرات
Related image
تلفظ این کلمات را بنویسید... جواب این تمرین ها بعدها قرار داده میشه.

 중이

나중에

까지

 니까

 아세요?

 아셨어요?

 주말

 이 주말

 지난주

 맞음

 잔잔

 서울

 한국말

 한국말로

단어

 습

 탁자

 아뚜

호란이

 사자

 파란색

 라마단

 여름

 빨리

 아마

 왼쪽으로

그 빵

일해?

희나

샤믜

워지돠

쉬어

쉽다

뮤직

뉴즈

얘기하셨니?

젊은 여자

روی گزینه های زیر کلیک کنید:

جواب امتحان نوشتن و خواندن کره ای!

طبقه بندی: آموزش زبان کره ای، 

تاریخ : یکشنبه 22 بهمن 1396 | 06:57 ب.ظ | نویسنده : ami hal | نظرات

Image result for ‫عکس های خوانندگان کره ای‬‎

 تا اینجا با ساخت هجا اشنا شدیم و متوجه گشتید که یک هجا دو صدایی یا سه صدایی یا چهار صدایی  بوده است... برای مثال

예 /마/누/이  هجا های دو صدایی و 임/달/ 난/ 집/워/ 뒤/ 뭐/ 희 هجا های سه صدایی و هجاهایی چون

왕/ 된/ 뭘 هجاهای  چهار صدایی بودند اگر به هجاهای چهار صدایی قبل توجه کنید برای مثال 왕 می بینید از تر کیب زیر ساخته شده:

ㅇ+ㅗ+ㅏ+ㅇ که میشه چهار تا صدا اگر دقت کرده باشد صدای  دوم و سوم هر دو مصوت هستند و صدای آخر صامت اما هجاهای چهار صدایی دیگر نیز می توان ساخت... که دو صدای اخر صامت باشد اما نمیتوان هر دو صامت دلخواهی را در کره ای در صدای سوم و چهارم جای داد ... برای همین  لیست زیر جفت صامت هایی را نشان می دهد که میتواند در هجای سوم و  چهارم قرار بگیرد.

ㄳ/ㄺ/ㄵ/ㄶ//ㄽ/ㄾ/ㅀ/ㅄ/ㄼ/ㄿ/ㄻ

مثال:

읽 تلفظ این کلمه ILK ایلک می باشد اما به دلیل سختی تلفظ در حالت سکون ㄹ تلفظ نمی شود. بنابراین خوانده می شود ik ایک

읽다 => تلفظ آن ilk da می باشد اما چون 읽 ساکن است بنابراین ㄹ خوانده نمی شود پس

تلفظ می شودik da

읽어 تلفظ می شود il ku ایلکا

앐 at / 앐마 atmaa / 앐아 alsu

밅mit /밅주 mit joo/밅어 mil tu

پس 닗 nit/ 닗안  nil han(niran)/ 갋 kap /갋옴 kal bom /옲 op /옲우 ol poo /즒 jeum /즒이 jeul mi

ㄳ /ㄵ/ㄶ /ㅄ درحالت سکون یا غیر ان حذف تلفظ ندارد برای مثال

읷 ik't

읷어 ik su

앉 an't

앉아 anja

않 anh

않아 an ha(= aanaa)

없 ub't

없어 ubsu
طبقه بندی: آموزش زبان کره ای، 

تاریخ : یکشنبه 22 بهمن 1396 | 06:52 ب.ظ | نویسنده : ami hal | نظرات

صداهای کشیده

Related imageRelated image

این صداها از ترکیب دو صدای هم جنس ساده تشکیل می شوند و ترکیب دو صدای همجنس صدایی کشیده را ایجاد می کند.

 صدای کشیده ㅏ می باشد این مصوت صدای -ia  می دهد به این توجه کنید که همراه ㅇ صدای yaa می دهد اما همراه دیگر صامت ها صدای i بسیار کوتاه تلفظ می شود و صدای a کشیده . یعنی eaa برای  مثال:


야 yaa / 뱌 pi'aa/랴 ri'aa/먀 mi'aa  /햐 hi' aa

 صدای کشیده ㅓ می باشد این مصوت صدای -iu  می دهد به این توجه کنید که همراه ㅇ صدای you می دهد اما همراه دیگر صامت ها صدای i بسیار کوتاه تلفظ می شود و صدای u /ouکشیده .  مثال:
여 you /녀  ni' ou /혀 hi' ou /겨 ki' ou (= kou) /펴 pi' ou

ㅛ صدای کشیده ㅗ  می باشد این مصوت صدای -io  می دهد به این توجه کنید که همراه ㅇ صدای yo می دهد اما همراه دیگر صامت ها صدای i بسیار کوتاه تلفظ می شود و صدای o کشیده .   مثال:
요 yo / 죠 ji' o(= jo) /됴 di' o (=deo) /교 ki' o /효 hi' o /뇨 ni' o /료 ri' o /뵤 pi' o 

 صدای کشیده  ㅜ می باشد این مصوت صدای -ioo  می دهد به این توجه کنید که همراه ㅇ صدای yoo می دهد اما همراه دیگر صامت ها صدای i بسیار کوتاه تلفظ می شود و صدای oo کشیده .   مثال:

유 yoo /  쥬  chi' oo / 뉴 ni' oo/ 휴 hi' oo

صدای کشیده ㅐ می باشد این مصوت صدای -ieh  می دهد به این توجه کنید که همراه ㅇ صدای yeh می دهد اما همراه دیگر صامت ها صدای i بسیار کوتاه تلفظ می شود و صدای eh کشیده .   مثال:


얘 yeh / 먜 mi' eh /

 صدای کشیده ㅔ می باشد این مصوت صدای -ie  می دهد به این توجه کنید که همراه ㅇ صدای ye می دهد اما همراه دیگر صامت ها صدای i بسیار کوتاه تلفظ می شود و صدای e .   مثال:
예 ye / 뎨 di' e (= e) / 졔 ji' e (je)

 نکات بسیار مهم :

1. -i' در تلفظ ها صدای e کوتاه  می باشند مثل i در تلفظ sit در انگلیسی بنابراین گاهی اصلا شنیده نمی شود.
2.  حرف ㅅ به همراه این صامت های کشیده صدای ش می دهد. به تلفظ این حرف با مصوت های بالا توجه کنید:
샤 shaa /셔 shou /쇼 sho/슈 shoo /셰 she /섀 sheh(shae)

طبقه بندی: آموزش زبان کره ای، 

تاریخ : یکشنبه 22 بهمن 1396 | 06:50 ب.ظ | نویسنده : ami hal | نظرات

Image result for ‫عکس های خوانندگان کره ای‬‎

صدای we می دهد اگر همراه ㅇ باشد صدای ve می دهد و همراه دیگر صامت ها صدایwe به طوری که w بسیار کوتاه ولی کشیده تلفظ شود.

 صدای wae می دهد اگر همراه ㅇ باشد صدای vae( veh keshide) می دهد و همراه دیگر صامت ها صدای wae به طوری که w آرام و کوتاه تلفظ می شود.

ㅚ  ترکیب صدای اوی کوتاه و ای کوتاه می باشد و همراه ㅇ صدای  we (اوواه یا وه) می دهد و همراه دیگر صامت ها صدای oe

ㅟ ترکیب صدای اووی کشیده و ای کشیده می باشد و همراه ㅇ صدای wi یا vi می دهد و همراه دیگر صامت ها صدای i کشیده می دهد ( ترکیب صدای اوو ی بسیار کوتاه و ای بسیار کشیده)

ترکیب ㅅ  و ㅇ با مصوت های بالا ...

쉐 = swe(se) / 웨 =we(ve)

쇄= swae (sae)/ 왜 =wae(=vae)

쇠 =soe / 외 = we

쉬= shwi (=shi) /위 wi(=vi)

منبع:learnkoreanfree
طبقه بندی: آموزش زبان کره ای، 

تاریخ : یکشنبه 22 بهمن 1396 | 06:49 ب.ظ | نویسنده : ami hal | نظرات

در درس گذشته با سه صدای ترکیبی اشنا شدیم در این درس ضمن آشنایی با دو صدا ی ساده ی دیگر که از ترکیب 6 صدای ما ساخته می شوند به تلفظ صدای " ㅅ " با  این مصوت  ها می پردازیم.

Related imageRelated image

 تلفظ ㅅ با مصوت های ترکیبی ㅘ/ㅝ/ㅢ و اشنایی با ㅐ /ㅔ

می دانیم ㅅ با مصوت های ㅗ/ㅜ/ㅡ صدای "س" می دهد بنابراین با ترکیب با ㅘ /ㅝ/ㅢ صدای "س" می دهد زیرا برای مثال :

솨= 소 so + 아 aa= 솨 swa= saa


숴 =수 soo+어 u = 숴 swu=su

싀= 스 seu+이 i = 싀 see=si

 بنابراین اگر بخواهیم برای مثال بنویسیم سیاه می نویسیم 싀아흐 و اگر بنویسیم 시아흐 غلط است چون نوشتیم شیاه.

صدای e کشیده دارد و از ترکیب حرف a و i کوتاه است بنابراین به شکل ae می نویسند اما در تلفظ صدای " e کشیده دارد " مثل  تلفظ e در نویسه =neviseh

صدای e کوتاه دارد و از ترکیب eo(u) و i کوتاه است به شکل e می نویسند مانند ارادتeradat


نکته: به یاد داشته باشید ㅅ به همراه ㅐ و ㅔ صدای "س" می دهد پس

새 = sae (=seh) / 세 =se

منبع:learnkoreanfree
طبقه بندی: آموزش زبان کره ای، 

تاریخ : یکشنبه 22 بهمن 1396 | 06:47 ب.ظ | نویسنده : ami hal | نظرات

تا این جا با شش حروف مصوت و 19 حرف صامت به همراه ساخت هجا و تلفظ آشنا شدیم. از این درس و چند درس بعد با مصوت های جدیدی آشنا خواهید شد که از ترکیب همین شش صدای ساده به وجود آمده اند.

Image result for ‫عکس های خوانندگان کره ای‬‎

مصوت های ترکیبی

  

ترکیب صدای "او ی کوتاه و کشیده" با a حرف wa را می سازد. اگر به همراه ㅇ باشد vaa تلفظ می شود اما همراه دیگر حروف ها w بسیار کوتاه تلفظ می شود به شکلی که انگار تلفظ نمی شود. مانند:

 와 vaa(= وا ) / 봐 pwaa= paa (= پا ) /  돠  twaa= taa (=تا ) / 뫄 mwaa= maa (=ما)


این مصوت ترکیب "اوو" ی کشیده و کوتاه با  آی کوتاه و کشیده است بنابراین صدای wu را می سازدوهمراه ㅇ باشد veo تلفظ می شد و همراه دیگر صامت ها صدای "اوی بسیار کوتاه و کشیده همراه آی کوتاه و کشیده"

워 wu(weo)= veo / 붜 pwu= pu  /줘 jwu=ju/ 둬 twu= tu/ 눠 nwu= nu / 뭐 mwu(mu)


این  مصوت ترکیب دو صدای خنثی ی "ای " و eu است و به شکل wee یا ee نشان می دهند اگر همراه حرف ㅇ باشد صدای wee ( اویییی کشیده) و اگر همراه دیگر صامت ها باشد تنها صدای "ای کشیده" می دهد.

مانند:
의 wee (=اوییی کشیده)/ 븨 pee / 믜  mee /늬 nee/ 희 hee
طبقه بندی: آموزش زبان کره ای، 

تاریخ : یکشنبه 22 بهمن 1396 | 06:45 ب.ظ | نویسنده : ami hal | نظرات

بخش اول:  صامت یاد بگیریم!

Image result for ‫عکس های کره ای‬‎

 
این حرف صدایی بین "م" و "ب" دارد و به طور کلی نماینده ی حرف "م" می باشد

این حرف ساخته شده از ㅁ صدای "ب" یا "پ " می دهد. به طور کلی در هجای ابتدا صدای "پ" در هجاهای میانی صدای "ب" و در پایان یک هجا و در حالت سکون صدای "م" (یا پ بسیار کوتاه)

 مشدد یا کشیده ی ㅂ می باشد هجای ابتدایی صدای کشیده  در هجا های بعدی(میانی  و پایانی) صدای مشدد خواهد داشت و در پایان یک هجا در حالت سکون صدای "م" ( یا پ بسیار کوتاه)

 حرف ویژه ی ㅂ و صدای "پ " می دهد.
 
  این حرف را که از حرف ㅇ ساخته شده صدای " هـ" یا " ح" می دهد. و در پایان هجا در حالت سکون صدای "ت" کوتاه.

 این حرف صدای "ر" یا ""ل " می دهد. به طور کلی اگر همراه مصوت باشد صدای "ر" و اگر ساکن واقع شود صدای" ل" اگر در هجای ابتدا در پایان هجا و ساکن باشد و هجای دوم نیز با همین حرف آغاز شود اما همراه مصوت انگاه از ترکیب این حرف در هجای ابتدا و هجای دوم صدای "ل" می دهد.

بخش دوم: هجا بسازیم و بخوانیم!


마 ma / 보 po / 마보 mabo / 보마 poma
빠 ppa / 아빠 ab'pa
비읍 pi eum(p)
갑아 kaba / 갚아 kapa
밤 =팜 paam
히읗 hi eut
호란이 horani
실 shil / 실라 shilla / 실아 shira
일합니다 (= 일 il +합 ham+ 니 ni + 다 ta(da)) ==> iramnida یا il hamnida 
وقتی چنین جملاتی می خواهد خوانده شود دو جور تلفظ می توان داشت و تلفظ سرهم ترجیح داده می شود بنابراین
일합니다  بهتر است iramnida تلفظ شود. به یک نمونه دیگر توجه کنید...

말합니까? ( mal ham nigga / maramnigga*)

말해? mareh*?(marae?*){ mal hae?/mal heh?)

تلفظ ستاره دار ترجیح داده می شود....

منبع:learnkoreanfree

طبقه بندی: آموزش زبان کره ای، 

تاریخ : یکشنبه 22 بهمن 1396 | 06:44 ب.ظ | نویسنده : ami hal | نظرات

بخش اول:  صامت یاد بگیریم!

Image result for ‫عکس های کره ای‬‎

این حرف صدایی بین "ن" و "د" دارد و نماینده ی حرف "ن" می باشد.


این حرف  ساخته شده از ㄴ صدای "د" یا "ت" می دهد. و در پایان هجا صدای "ت" یا " د" کوتاه.

 این حرف مشدد ㄷ می باشد ابتدای یک هجا صدای کشیده و در هجاهای میانی و پایانی صدای مشدد و در صورت ساکن واقع شدن در پایان یک هجا صدای "ت" یا "د" کوتاه.

این حرف ویژه ی ㄷ می باشد و صدای "ت" می دهد.

بخش دوم: هجا بسازیم و بخوانیم!

 

 난 naan / 단 taan/  낟 naa'd / 닫 taa'd/  딴 ttan / 땆  ttat('d)
난아 naanaa /  돈이 toni / 이돈이 idoni
طبقه بندی: آموزش زبان کره ای، 

تاریخ : یکشنبه 22 بهمن 1396 | 06:42 ب.ظ | نویسنده : ami hal | نظرات

بخش اول:  صامت یاد بگیریم!

Image result for ‫عکس های کره ای‬‎

 
 این حرف نماینده حرف " س"  و "ش" می باشد. این حرف در کنار مصوت ها ی مختلف یکی از صداهای "ش" یا "س" را اختیار می کند. تا اینجا با شش حرف مصوت ساده آشنا شدیم و این حرف با تمام مصوت های ساده ی ㅏ/ㅓ/ㅡ/ㅜ/ㅗ صدای " س" می دهد و همراه ㅣ صدای " ش " می دهد.بعدا به  صدای این  حرف  با دیگر حروف های مصوت ترکیبی خواهیم پرداخت. 
ㅆ 
  این حرف صدای کشیده یا مشدد ㅅ می باشد و اگر ابتدای یک هجا باشد و ان هجا هجای ابتدائی باشد آنگاه صدای کشیده خواهد داشت اگر در هجا های میانی قرار گیرد صدای مشدد می دهد.
 نکته مهم: حرف ㅅ و مشدد یا کشیده ان یعنی ㅆ اگر در حالت سکون و پایان یک هجا قرار بگیرند صدای "ت" یا "د" بسیار کوتاه می دهد.
ㅈ  
 این حرف که از حرف ㅅ به وجود آمده صدای " ج" یا " چ" می دهد این حرف در هجای ابتدایی صدای "چ" و در هجا های میانی صدای "ج" و درپایان هجا و در صورت ساکن واقع شدن صدای "ت"  یا "د" کوتاه می دهد.

 این حرف صدای ویژه ی ㅈ می باشد و صدای "چ" می دهد . این حرف نیز در پایان هجا و ساکن صدای "د " یا "ت" کوتاه می دهد.

 این حرف هم مشدد ㅈ می باشد این حرف در هجای ابتدایی صدای کشیده و در هجاهایی میانی مشدد و در پایان هجا در صورت سکون, صدای " د" یا "ت" کوتاه می دهد.


بخش دوم: هجا بسازیم و بخوانیم!

 

사 Sa/ 서 seo/ 소 so/  수 soo/ 스 seu/ 시 shi
씻 sshit/ 섯 seot/ 솟사 sot sa/ 잇이 ishi(= 이시)/갔아 ka'ssa 
옸이 o' sshi / 기갓써 ki gat sseo / 썼아 SSeo' ssa /아싸 As'sa
자주 chajoo / 잦 chad(t) / 잦아 cha ja( =자자) / 짱 chhan'g /사짜 sa'jja
충choon'g / 중 choon'g/  아시 중이  Ashi joon'g' i
طبقه بندی: آموزش زبان کره ای، 

تاریخ : یکشنبه 22 بهمن 1396 | 06:41 ب.ظ | نویسنده : ami hal | نظرات

Image result for ‫عکس های کره ای‬‎


بخش اول:  صامت یاد بگیریم!

 

ㅇ این حرف در زبان کره ای در ابتدا یا پایان هجا قرار می گیرد در ابتدا ی هجا صدایی ندارد و مانند الف در زبان فارسی عمل می کند و ساخت یک هجا که با مصوت شروع شود را ممکن می سازد چون کره ای مانند فارسی نمیتواند با مصوت اغاز شود. 
 این حرف در پایان هجا صدای نگ تو دماغی میدهد . اگر این حرف پایان هجا باشد و هجای بعدی نیز به کمک o بیصدا با مصوت شروع شود آنگاه گ بسیار کوتاه و تو دماغی تر تلفظ می شود.

بخش دوم: هجا بسازیم و بخوانیم!


아 a/ 어 eo / 이 i/ 오 o/ 우 oo/ 으  eu
앙 an'g /엉 eon'g /잉 in'g /옹 on'g /웅 oon'g / 응 eun'g
앙이 An'g' i /웅아 on'g' a /궁이 koon'g' i/겅 keon'g


بخش سوم: تمرین بیشتر!


 تلفظ کنید:
가꿍이가 / 욲이 /긱이 /깈이 /아구잉끼 /강아


بخش چهارم: جواب تمرین ها

kak' goon'g'i ga/ ook' gi / kigi/ kiki / A goo in'g kki / kan' g'a 
طبقه بندی: آموزش زبان کره ای، 

تاریخ : یکشنبه 22 بهمن 1396 | 06:39 ب.ظ | نویسنده : ami hal | نظرات

قسمت اول آموزش زبان کره ای

قسمت اول آموزش زبان کره ای - صامت ها و مصوت ها

یکی از آرزوهای هر کی‌پاپر و کی‌دراما دوسنتن لغات و جملات کره‌ای است. شاید شما هم دوست داشته باشین آهنگ‌هایی که گوش میدین و یا سریال‌هایی که زیرنویس ندارن رو متوجه بشین بدون اینکه دغدغه‌ی زیرنویسش رو داشته باشین به این فکر افتاده باشین که چه خوب میشه شما هم بتونین کره‌ای رو یاد بگیرین طوریکه هم بنویسین و هم بخونین و هم تو مکالماتتون استفاده‌ش کنید. خب ما تو این پست میخوایم بهتون آموزش کره‌ای رو تدریس کنیم.


 

بخش  اول: آشنایی با مصوت ها:

مصوت های ساده در زبان کره ای  یا عمودی در هجا قرار می گیرند یا تحتانی(افقی). هریک از دسته ها(عمودی یا افقی) شامل سه جور صدا هستند یا آرام تلفظ می شوند یا کشیده و یا شامل هیچ یک یعنی آرام یا کشیده نیستند در این صورت به آنها صداهای خنثی می گویند.

 دسته ی اول: صداهای عمودی

  این صدا تلفظ آرام و بلند دارد صدای  a برای مثال در Dast دست و یا صدای aa برای مثال در Baba بابا

  این صدا تلفظ کشیده و کوتاه دارد و چنین صدایی در فارسی وجود ندارد این صدارابه شکل eo یا u نشان می دهند. یعنی این صدا صدای e بسیار بسیار کوتاه که شنیده نمی شود و o در زبان انگلیسی می دهد همانطور که می دانید o در زبان انگلیسی معمولا صدای آی کوتاه   یا اوی بسیار ک.تاه و کشیده دارد یا u که در زبان انگلیسی صدای آی کشیده.

بنابراین این صدا صدای آی کوتاه و کشیده یا اوی بسیار کوتاه و کشیده می دهد.
 این صدایی خنثی است و صدای i می دهد مانند ایران / سینی

دسته ی دوم: صداهای افقی

 این صدا تلفظ آرام و بلند دارد و صدای اوی کوتاه در فارسی را میدهد و به شکل o نشان می دهد.مانند:
 اردک ordak / بُز boz


 این صدا تلفظ کشیده و کوتاه دارد و صدای اووی کشیده در فارسی است و به شکل oo نشان می دهند.مانند:
او oo / دوست doost

 این صدای خنتی که در فارسی وجود ندارد صدای eu میدهد یعنی e و اوو ی کشیده و کوتاه می دهد برای تلفظ    eu یعنی e  و اووو ی کشیده را از حنجره و درحالی که دندان های شما روی هم هست و درحالت عادی است تلفظ کنید.


بخش  دوم : چند تا صامت یاد بگیریم!

ㄱ 
این صامت ساده نماینده دو حرف "ک" و " گ" می باشد. اگر ابتدایی ترین صدای هجای اول باشد یا در پایان یک هجا ساکن قرار بگیرد صدای "ک" اما ما بین دو حرف مصوت صدای "گ" می دهد.
 ㅋ 
این  صامت  ویژه ی ㄱ می باشد و صدای "ک" می دهد.

این صامت مشدد یا کشیده ㄱ می باشد اگر ابتدای هجای اول باشد تنها صدای  "ک"  کشیده می دهد و اگر در هجاهای دوم یا اخر قرار بگیرد مشدد خوانده می شود.

بخش سوم: هجا بسازیم و بخوانیم!


가 ka/ 까 kka/  카 ka 
각 kak/ 깍 kkak/ 칵kak
깎 kkak/ 깤 kkakk/ 캌 kak/ 칶 kakk
در مثال های بالا ㄱ در ابتدای یک هجا بود و یا پایان یک هجا به طور ساکن بنابراین صدای "ک" گرفت. ㄲ نیز چون ابتدای یک هجا بود و یا پایان ان به صورت ساکن پس صدای "ک" کشیده می دهد.
حال مثال های زیر:
가끼 kak' gi
 این کلمه شامل دو هجا است ㄱ در هجای اول قرار دارد پس صدای ک میدهد ㄲ که صدای مشدد دارد وقتی در هجای دوم قرار گرفت در اصل به شکل 각기 تلفظ می شود.

갘구 kak goo = 각구 kak goo = 가꾸 kak'goo


가 ka / 거 ku,keo/ 기ki/ 고 ko/ 구 koo/ 그 keu


가구 ka goo / 거기 keo gi /구가 koo ga /그거 keu gu(geo)/ 기그 ki geu

걱고 keok go =거꼬 keok'go

بخش چهارم:  تمرین بیشتر!

 1.کلمات زیر را تلفظ کنید.

 쿠가 /국/ 키국/ 구크/ 컥/ 컥기

2.کلمات زیر را بنویسید.

kik ga / kik ka/ kkook


بخش پنجم : جواب تمرین ها

1.
kkoo ga/ kook/ ki gook/ koo keu/ keok(kuk) / keok gi
2.
긱가 (= 기까,킥가,키까) / 긱카(= 킥카,킼카,깈카) / 꾹(=꿐)

منبع:learnkoreanfree

 
طبقه بندی: آموزش زبان کره ای، 

تاریخ : یکشنبه 22 بهمن 1396 | 06:32 ب.ظ | نویسنده : ami hal | نظرات


  • paper | بک لینک دائمی | خرید رپورتاژ آگهی ارزان قیمت
  • خرید رپورتاژ دائمی | خرید لینک
  • کد های زیبا سازی

    کد های زیبا سازی